პროგრამები

თარიღი: .

  1. ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

 დონორები და მხარდამჭერები: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 ღის ცენტრები - “ბილიკი” და “სხივი”

 სამიზნე ჯგუფი: 6-18 წლამდე ასაკის გორის და გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების სოციალურად დაუცველი და ღარიბი ოჯახის შვილები, რომელთა ქულა არ აღემატება 75 ათასს.

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

  • მშობლების და ბავშვების ფსიქო კონსულტირება (მშობელთა კლუბი)
  • სოციალური ინფორმირებულობა, გადამისამართება, ადვოკატირება
  • ორჯერადი სამ კომპონენტიანი კვება
  • პირველადი მედიკამენტებით დახმარება ცენტრში
  • ბანაკები და ექსკურსიები
  • ფორმალურ და არაფორმალურ ღონისძიებებში ჩართულობა
  • კონკრეტული უნარ-ჩვევების განვითარება
  • ცენტრში ბავშვს აქვს უსაფრთხო, მზრუნველი გარემო განვითარებისთვის
  • ტანსაცმლით დახმარება (შეძლებისდაგვარად)
  • ცენტრში უზრუნველყოფილია სათამაშოებით და სასწავლო ინვენტარით
  • ცენტრში მიმდინარეობს მუშაობა ქცევის კორექტირებაზე (მულტიდისციპლინური გუნდი)
  • მშობელთა კლუბი
  • მუშაობა ხორციელდება ინდივიდუალური განვითარების გეგმის მიხედვით

 მცირე საოჯახო სახლები (ერთი გორში, ორი ხაშურში)

 სამიზნე ჯგუფი: მზრუნველობას მოკლებული ბავშები 6-18 წლამდე

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

  • ბავშებთან ინდივიდუალური მუშაობა
  • ჯანსაღი კვება
  • ტანსაცმლის შეძენა
  • ჰიგიენის დაცვის სწავლება - დახმარება
  • ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (გეგმიური, არაგეგმიური გამოკვლევები)
  • წრეებზე სიარული - ინტერესების გამოკვეთა და გაღვივება
  • გამყვანი პირის არსებობის შემთხვევაში მათთან ვიზიტები
  • გამყვანი პირის არარსებობის შემთხვევაში მისი მოძიება
  • იჩენს თანამშრომლობაზე ინიციატივას
  • მუშაობს უნარების გაძლიერებაზე, შეძენაზე
  • მუშაობს ქცევის მართვაზე (გაუმჯობესებაზე)
  • მუშაობს მავნე ჩვევების აღმოფხვრა - შესუსტებაზე (ფსიქ. სერვისი)
  • მუშაობს პროფესიის შეძენაზე
  • თვითშეფასების დარეგულირება (შეძლებისდაგვარად)

მოიძიებს სხვდასხვა პროექტებს 18 წლის ზემოთ დასახმარებლად

  1. სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება

 სამიზნე ჯგუფი: სკოლა: პედაგოგები, ადმინისტრაცია, მოსწავლეები, მშობლები

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

 სკოლა - მოსწავლეები:

  • არაფორმალური განათლების ღონისძიებებში ჩართვა
  • საკლასო პროექტების მხარდაჭერა
  • უზრუნველყოფა სასკოლო რესურსების
  • მჭიდრო კავშირი სოფლად მცხოვრებ ბავშვებთან თემის პრობლემების მოგვარების მიზნით
  • მცირე საგრანტო პროექტები
  • ბანაკები
  • მედიასკოლა
  • ადოკატირების კამპანიები - თემის პრობლემის მოგვარების მიზნით
  • ცნობიერების დონის ამაღლება ახალგაზრდებში და მთავრობის მიმართ ნდობის აღდგენა

 სკოლა - მასწავლებლები:

  • პედაგოგთა ფორუმები, ტრენინგებში ჩართვა
  • პედაგოგთა ბანაკები
  • კონკურსები
  1. თემის გაძლიერების პროგრამა

 სამიზნე ჯგუფი: ადგილობრივი თემი: ახალგაზრდები, ზრდასრულები, ადგილობრივი მთავრობა

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

  • საინფორმაციო კამპანიები, კვლევები (საჭიროების გამოსავლენად)
  • ადვოკატირების კამპანია
  • მცირე ბიზნესის განმავითარებელი ტრენინგები

 ადგილობრივი მთავრობა:

  • ფასილიტაცია ადგ. მთავრობასა და ახალგაზრდებს შორის
  • საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება
  • კვლევა რამდენად ხელმისაწვდომია ადგილობრივი მთავრობა მოსახლეობისთვის და რამდენად ჩართული არიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
  1. მოხალისეობის პროგრამა

 სამიზნე ჯგუფი: ადგილობრივი და უცხოელი ახალგაზრდები

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

  • ადგილობრივ მოხალისეთა მიღება წელიწადში ორჯერ, ოთხთვიანი პროგრამით
  • ტრენინგები
  • დასაქმება
  • ევროპელი მოხალისეების მიღება და ქართველი მოხალისეების ევროპაში გაგზავნა
  • მშვიდობის კორპუსის მოხალისესთან ერთობლივი მუშაობა